Certifiering – Regelverk och Process

För att bli godkänd att handla personbilar av försäkringsbolag via Yallotrade krävs att din verkstad uppföljer nedanstående regelverk, kontrolleras och certifieras

Kontroll och certifiering sker enligt processen nedan av Yallotrade tillsammans med samarbetspartner. Om du redan har en branschcertifiering, kontakta Yallotrade för information om den eventuellt kan gälla även hos oss.

Regelverk

 1. Reparationsanvisningar
  Verkstaden ska vid kontroll kunna uppvisa att den har tillgång till biltillverkarens
  reparationsanvisningar för respektive bilmärke och modell. Verkstaden ska vid varje
  reparation kunna visa att reparationsanvisningen har följts till 100%.
 2. Utbildning
  Skadereparatören ska ha dokumenterad relevant utbildning för att utföra arbetet.
 3. Verktygskrav
  Av biltillverkaren anvisade specialverktyg, vid behov exempelvis rikt- eller mätbänk,
  skall finnas tillgängliga på verkstaden eller inhyrda under reparationstiden. Vid lån
  eller hyra av specialverktyg skall skadereparatören ha dokumenterad kunskap för att
  kunna använda verktyget. Vidare skall dokument eller motsvarande kunna visas upp om
  verktyget har hyrts eller lånats in för reparationen.
 4. Reservdelar
  Endast av biltillverkaren godkända reservdelar får användas.
 5. Kvalitetssystem för verkstäder
  Verkstaden skall ha ett dokumenterat kvalitetssystem.
 6. Dokumentation
  Verkstaden skall vid kontroll kunna uppvisa alla relevanta dokument.
 7. Ansvar
  Verkstaden är alltid ansvarig för att reparationen utförs fackmannamässigt enligt
  biltillverkarens anvisning och krav.
 8. Ekonomi
  Verkstaden ska ha registrerad F-skatt samt vara aktiv i momsregistret. Verkstaden ska
  inte ha upprepade betalningsanmärkningar eller obetalda skatter.

Process
För att kunna ansöka om ett användarkonto och få tillgång till att handla personbilar av
försäkringsbolag via Yallotrade krävs att du beställer en kontroll och certifiering av din
verkstad. När en beställning inkommer till Yallotrade går vi igenom verkstadens ekonomi. Om
denna uppfyller ovanstående krav skickas en faktura på kontroll- och certifieringsavgift till
verkstaden. När fakturan är betald kontaktas verkstaden för planering av kontrollbesök.
Väntetid för kontroll kan uppgå till max 3 månader.

Vid kontroll går kontrollant igenom att verkstaden uppfyller ovanstående regelverk. Ett
protokoll upprättas vilket verkstaden får ta del av (pdf). Verkstaden
kommer inte på plats att meddelas resultat av kontrollen utan kommer inom en veckas tid
meddelas via mejl från Yallotrade.

Om verkstaden uppfyller kraven och kontrollresultatet är positivt får verkstaden ett mejl med
inloggningsuppgifter till sitt användarkonto. I mejlet bifogas kontrollprotokollet.

Om verkstaden inte uppfyller kraven och kontrollresultatet är negativt får verkstaden besked
via mejl. Mejlet innehåller kontrollprotokollet där det framgår vilka punkter verkstaden fått
nedslag på. Om verkstaden åtgärdar dessa punkter och vill genomgå en ny kontroll beställs en
sådan via mejl till Yallotrade. Priset för ett återbesök är detsamma som för första besöket och betalas innan återbesök genomförs.

En oanmäld stickkontroll av samtliga godkända verkstäder kommer att ske inom de 12 första
månaderna. Vid besöket kontrolleras att verkstaden efterlever regelverket. Vad som
kontrolleras framgår av protokollet (pdf).

Certifieringen gäller i 12 månader alternativt tills stickkontroll med negativt resultat sker.
Om verkstaden inom denna 12 månadersperiod handlar en bil som genomgår efterkontroll med
positivt resultat förlängs certifieringens giltighetstid till att gälla 12 månader från
efterkontrollstillfället.

Om verkstaden inte handlar någon bil under 12 månader skickas det ut ett mejl med information
om att verkstaden måste beställa en ny certifieringskontroll för att fortsättningsvis kunna se
och handla personbilar via Yallotrade. När beställning skett och fakturan betalats
kontrolleras verkstaden enligt samma regelverk som första kontrollen.

Vi rekommenderar samtliga verkstäder att innan ni ansöker om ett användarkonto läsa igenom
regelverk, process samt protokoll och säkerställa att ni uppfyller kraven. Detta för att
undvika onödiga återbesök och därmed förenliga kostnader. (pdf)

Unsere Kooperationspartner

Finden Sie mehr heraus

Kontaktieren Sie uns noch heute

Lassen Sie sich von uns bei der Digitalisierung unterstützen, damit Ihr Unternehmen seine Rentabilität steigern und die Bearbeitung von Schadenfällen effizienter gestalten kann. Unser Servicedesk ist 24 Stunden für Sie geöffnet.