PUL Yallotrade Employees

För dig som är anställd hos Yallotrade AB

Information om dina personuppgifter som anställd hos Yallotrade AB
De personuppgifter du lämnar till Yallotrade sparas för att Yallotrade ska kunna uppfylla avtalet som arbetsgivare. Men uppgifterna behövs också för att du ska kunna uppfylla din del av avtalet som anställd. Dina personuppgifter kommer att användas t ex till att betala ut lön, ge dig tillgång till våra system, och inloggning till andras. De kommer sparas på de sajter du får tillgång till, och det du gör på Yallotrades sajter kommer att loggas för att vi ska kunna se historiskt vem som gjort vad.

Mer privata personuppgifter, som t ex utvecklingssamtal, eventuella sjukskrivningar och annat som din arbetsgivare behöver, förvaras med sekretess av VD. De uppgifterna raderas löpande när de inte längre är nödvändiga.
Ditt personnummer används enbart i identifikationssyfte.

Arbetsplatsen är kameraövervakad när det inte är någon behörig här. Detta för att vi ska ha ett fullgott skydd av lokalerna, och kunna förebygga och utreda eventuella obehöriga intrång. Kontakta gärna Dataskyddsansvarig eller VD om du vill veta mer.

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Dina personuppgifter skickas till den bokföringsbyrå som sköter lönerna och i förekommande fall till det pensionsföretag som sköter tjänstepensionen.
Vi har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, röjande, ändring och förstöring.
Dina personuppgifter sparas minst under hela din anställning och gallras därefter löpande. Löneunderlag sparas enligt bokföringslagen och uppgifter om anställningstid sparas livslångt.

Rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter. Dels om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig, om du vill få någon uppgift rättad, utlämnad eller raderad, eller begränsa hur uppgifterna används. Så länge detta inte går stick i stäv mot andra lagkrav (t ex hur länge vi måste spara dem) så kommer vi att uppfylla det.
Kontakta Dataskyddsansvarig så hjälper vi dig snarast möjligt. De uppgifter som VD förvarar kommer du att få direkt av VD.

Klagomål på Yallotrades personuppgiftshantering

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar en förfrågan från dig så kan du kontakta tillsynsmyndigheten:
Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm
Här kan du läsa mer om hur de hanterar klagomål:
https://www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/klagomal/

För styrelse och aktieägare

Yallotrade sparar de personuppgifter du har uppgivit för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig. De förvaras av VD.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina personuppgifter skickas när så krävs till myndigheter, och för utbetalning av arvoden till vår bokföringsbyrå.
Vi har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, röjande, ändring och förstöring. Även om ditt engagemang i Yallotrade skulle upphöra så kommer dina personuppgifter alltid att finnas i arkiverade mötesprotokoll och årsredovisningar.
Vad gäller rättigheter och kontaktuppgifter, se ovan.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller synpunkter på vår dataskyddspolicy är du välkommen att kontakta oss.
Dataskyddsansvarig
Yallotrade AB
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm
08-410 434 00
Skriv ”Dataskyddsansvarig” i ämnesraden.

Unsere Kooperationspartner