Allmänna villkor

Det är viktigt att ny användare hos Claiton är medveten om vilka villkor användaren accepterar genom att ansluta sig till tjänsten. Läs därför igenom avtalstexten noggrant.

Allmänna villkor för Köpare och Säljare

1. Allmänt

1.1. Claiton AB, Org Nr 556696–7013 (”Claiton”) tillhandahåller en internetbaserad marknadsplats under domännamnet www.claiton.com (”Marknadsplatsen”) till försäkringsbolag som ingått avtal med Claiton. Användare av Marknadsplatsen benämns nedan som ”Användare”. Där Användare som agerar som säljare inom ramen för Marknadsplatsen avses används nedan begreppet ”Säljare ” och där Användare som agerar som köpare inom ramen Marknadsplatsen avses används nedan begreppet ”Köpare ”. ”Säljare” är försäkringsbolag eller i förekommande fall den försäkringstagare vars försäkrade egendom avyttras.

1.2. Samtliga köp eller förmedling inom ramen för Marknadsplatsen genomförs utan att Claiton är part i transaktionen.

1.3. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) är tillämpliga vid Användares nyttjande av Marknadsplatsen.

2. Användning av Marknadsplatsen

2.1. Marknadsplatsen kan endast nyttjas av registrerade Köpare. Näringsidkare som vill nyttja Marknadsplatsen skall för att bli registrerad Köpare fylla i ansökan om användning av Marknadsplatsen. Genom Köpares ansökan godkänner Köparen automatiskt dessa Villkor för användning av Marknadsplatsen. Användare ansvarar för anställds nyttjande av Marknadsplatsen och att den som fyllt i ansökan för Marknadsplatsen har behörighet och befogenhet att binda näringsidkaren till dessa Villkor.

2.2. Inloggning på Marknadsplatsen sker med hjälp av Användarens användarnamn och lösenord. Användare ansvarar för att dennes personliga användarnamn och lösenord hålls hemliga och ej kommer till utomståendes kännedom. Användare har endast rätt att nyttja Marknadsplatsen i eget namn och för egen räkning. Användare får inte överlåta eller låta annan nyttja dennes inloggningsuppgifter och ansvarar för alla handlingar som vidtas om så ändå sker.

2.3. Köpare äger rätt att delta i samtliga budgivningar som Köparen är godkänd av aktuell Säljare att deltaga i, under förutsättning att Köparen uppfyller de villkor som Claiton angivit för Marknadsplatsen.

2.4. Tidpunkt för budgivningen annonseras på Marknadsplatsen. Av aktuell Säljares godkända Köpare informeras även direkt av Claiton. Bud kan läggas manuellt eller genom s.k. budagent, med hjälp av vilken Köparen kan lägga sitt maximala slutbud på objektet ifråga. Under budgivningen lägger budagenten bud för Köparens räkning enligt vad som närmare anges på Marknadsplatsen, dock ej överstigande av Köpare angivet maximalt slutbud. Köpare och Säljare är anonyma under budgivningen. Efter avslutad budgivning synliggörs dock Köpares och Säljares identitet för varandra, dock ej för övriga deltagare i budgivningen.

2.5. Bud som är lägre än på Marknadsplatsen angivet utgångspris godtas ej. Påbörjad budgivning fortsätter efter varje avlagt bud under den tidsperiod som anges på Marknadsplatsen. För det fall ingen Köpare avlägger bud inom den på Marknadsplatsen senast angivna tidsperioden avslutas budgivningen, varvid den Köpare som vid angivna tidpunkt lagt högst bud vinner budgivningen. För det fall flera Köpare vid avslutad budgivning lagt samma bud, vinner den Köpare som lagt det ifrågavarande högsta budet först, oaktat om detta bud avgivits manuellt eller genom budagent.

2.6. De Användare som är registrerade som ”demonterare för personbil” bekräftar genom godkännande av dessa Villkor att de förbinder sig att via ett geografisk baserat tilldelningssystem köpa de personbilar som lagts ut för auktionering på demonteringsauktion utan att bud inkommit, till vid var tid gällande tilldelningspris.

3. Betalning för vara som köpts eller sålts genom Marknadsplatsen

3.1. När Köpare vinner budgivning på Marknadsplatsen, förbinder sig denne att betala en administrationsavgift, jämte mervärdesskatt, till Claiton, enligt vad som närmare anges för angivna transaktion på Marknadsplatsen (”Administrationsavgiften”). För det fall Administrationsavgiften inte kommit Claiton tillhanda senast den på fakturan angivna förfallodagen, skickas en påminnelse till den Köparen via e-post och Köparens bud riskerar att annulleras. För det fall Användare vid fler än två (2) tillfällen ej erlägger Administrationsavgift efter avslutad transaktion enligt vad som anges ovan, äger Claiton rätt att kräva fullgörande av betalningen och säga upp sådan Köpares tillgång till Marknadsplatsen med omedelbar verkan.

3.2. På uppdrag av Säljaren, fakturerar Claiton Köparen köpeskillingen jämte mervärdesskatt. Betalning skall ske till på fakturan anvisat klientmedelskonto och vara tillhanda senast den på fakturan angivna förfallodagen.

3.3. För det fall Köpare av objekt inom ramen för Marknadsplatsen ej erlagt ovan angivna köpeskilling i tid förfaller köpet ifråga och Säljare äger rätt att auktionera objektet på nytt alternativt  att kräva fullgörande av betalningen och avsluta sådan Köpares tillgång till Marknadsplatsen med omedelbar verkan.

4. Ansvar för det köpta objektet, återställande med mera vid köp genom Marknadsplatsen

4.1 Köparen erhåller information om det köpta objektets förvaringsplats och kontaktinformation (”Hämtorder”) antingen i samband med vunnen auktion eller efter att Säljaren erhållit köpeskillingen. Vid tilldeling erhålls Hämtorder i regel i samband med tilldelningstillfället.

4.2. Vid erhållande av Hämtorder övergår äganderätten till det köpta objektet till Köpare, om inte annan särskild tidpunkt överenskommes mellan Köparen och den Säljaren.

4.3. Risken för det köpta objektet vid köp eller tilldelning genom Marknadsplatsen övergår till Köpare när äganderätten till objektet övergår i enlighet med punkten 4.2 ovan. Köpare ansvarar följaktligen efter denna tidpunkt bland annat för att erforderliga betalningar för försäkringar, offentliga pålagor och dylikt avseende det köpta objektet erläggs i behörig ordning.

4.4. Samtliga objekt som saluförs på Marknadsplatsen saluförs av Säljare i befintligt skick. Vad gäller uppgifter om objektets egenskaper eller användning ansvarar Säljare endast för att objektbeskrivningen som Säljare tillhandahållit via Marknadsplatsen är korrekt per det datum objektbeskrivningen upprättades av Säljare. För undvikande av oklarheter, ansvarar Säljare följaktligen inte för fel eller brister som objektet är behäftat med vid tidpunkten för Köpares köp, innefattande men ej begränsat till skador som orsakats av stöld eller skadegörelse av tredje man efter upprättande av Säljares objektbeskrivning.

4.5. Det åligger Köpare att, på egen bekostnad, vidta erforderliga åtgärder för att avhämta såväl köpta som tilldelade objekt inom 7 arbetsdagar från dagen för erhållen Hämtorder. Undantag görs för tilldelade objekt på ett avstånd längre än 600 km, tur och retur från Köparen och objekt med en utlämningsplats norr om Hudiksvall. För tilldelade objekt med ett längre avstånd än 600 km, tur och retur från Köparen, gäller att Köparen, efter utförd avhämtning, äger rätt att fakturera Claiton för transportkostnaden för de kilometer som överstiger 600 km, enligt vad som närmare anges på Marknadsplatsen. För objekt med en utlämningsplats norr om Hudiksvall gäller att bokning av avhämtning ska ske omgående och avhämtning så snart det är tillämpningsbart. Köpare som köpt eller tilldelats objekt förbinder sig vidare att återrapportera i Marknadsplatsen när det köpta eller tilldelade objektet har avhämtats. Köpare ansvarar för att utlämningsstället kontaktas i god tid innan objektet avhämtas och att tid för avhämtning överenskommes.

4.6. Vidare förbinder sig Köpare, med undantag för Köpare som köpt objekt för demontering, att följa nedanstående bestämmelser i denna punkt:

4.6.1. Köpare ska på egen bekostnad, tillse att det köpta objektet repareras/återställs enligt de villkor som Claiton angivit för Marknadsplatsen. Det innebär att det köpta objektet ska repareras/återställas till ett godkänt utförande enligt de normer, regler eller praxis som gäller på marknaden för objektet. Köpare förbinder sig att ej sälja/överlåta objektet till annan ägare innan detta är tillsett.

4.6.2. Köpare av objekt som enligt villkoren ska efterkontrolleras efter återställande ska så snart det kan ske, beställa en efterkontroll via Claiton. Innan objektet genomgått en godkänd efterkontroll får objektet inte sättas i trafik, säljas eller något liknande. Har objektet inte efterkontrollerats inom sex månader från köpedatum ska köpare informera Claiton om fordonets status. Claiton tillhandahåller regelbunden påminnelse av efterkontroll vid utebliven efterkontroll.

4.6.3. I det fall Säljare kräver att Köpare genomför en kontrollbesiktning på objektet i syfte att kontrollera att Köpares förpliktelser i punkten 5.6.1 ovan har fullgjorts så är Köpare skyldig att tillse att sådan besiktning genomförs utan oskäligt dröjsmål. Kostnaderna för besiktningen skall bäras av Köparen.

4.6.4. Köpare äger ej rätt att sälja, överlåta eller på annat sätt helt eller delvis avhända sig sina rättigheter till det köpta objektet innan efterkontroll enligt 4.6.2. eller sådan besiktning som föreskrivs i punkten 4.6.3 ovan har ägt rum och det köpta objektet därvid har godkänts.

4.7. För Köpare som demonterar köpt objekt gäller att objektet skall avregistreras i Sverige med anledning Skrot eller Intyg. Objektet får inte avregistreras med anledning Utfört (Export).

5. Användares ansvar mm

5.1. Användare förbinder sig att endast använda Marknadsplatsen på sätt som uttryckligen anges i dessa Villkor och i enlighet med de övriga villkor som Claiton angivit på Marknadsplatsen avseende respektive Tjänst.

5.2. Användare ansvarar för att dennes användning av Marknadsplatsen ej strider mot tillämplig lagstiftning eller god sed.

5.3. Användare åtar sig att vid behov uppdatera person- och företagsuppgifter.

5.4. Bryter Användaren mot någon bestämmelse i dessa Villkor har Claiton rätt att med omedelbar verkan avsluta Användares tillgång till Marknadsplatsen och säga upp Användares rätt att nyttja den samma.

6. Claitons ansvar mm

6.1. Claiton är ej innehavare av, och ansvarar således ej för, de objekt som saluförs på Marknadsplatsen. Claiton åtar sig ej att granska den information som publiceras på Marknadsplatsen eller de transaktioner som sker på Marknadsplatsen och ansvarar ej i något fall för att publicerad information på Marknadsplatsen är korrekt eller fullständig, för eventuella utfästelser eller garantier som ges på Marknadsplatsen eller för fel och brister som eventuellt belastar de objekt som saluförs på Marknadsplatsen, innefattande men ej begränsat till (i) brister avseende objektets kvalitet, (ii) att Säljares objektsbeskrivning är korrekt, eller (iii) att Säljare innehar erforderlig äganderätt till objektet ifråga, eller (iv) att Köpare fullgör betalning i enlighet med avtal mellan Köpare och Säljare.

6.2. Claiton förbehåller sig rätten att granska införd information och att härvid fritt när som helst avlägsna information på Marknadsplatsen, samt att vidta erforderliga åtgärder för att förhindra vidare spridning av information, som enligt Claitons åsikt är olämplig eller kan anses stå i strid mot dessa Villkor, tillämplig lagstiftning eller god sed. Claiton förbehåller sig även rätten att röja information på Marknadsplatsen för att följa tillämpliga lagar, bestämmelser, beslut eller myndighetsbegäran.

6.3. Samtliga objekt som saluförs på Marknadsplatsen inom ramen för Marknadsplatsen saluförs av Säljare i befintligt skick.

6.4. Claiton är ej part i, och är befriat från ansvar för, de transaktioner som sker inom ramen för Marknadsplatsen. Köpares eventuella reklamationer och andra krav skall alltid riktas direkt mot den ifrågavarande Säljaren, utan Claitons inblandning. Claiton skall vara befriat från ansvar gentemot Användare för samtliga krav, skadestånd, kostnader och utgifter, innefattande ombudskostnader, som uppstår i samband med sådant krav.

6.5. Claitons ansvar gentemot Användare är under alla omständigheter begränsat till ansvar för direkt skada uppkommen med anledning av Claitons försummelse vid tillhandahållande av Marknadsplatsen. Ansvaret för skada begränsas till ett belopp maximalt uppgående till ett (1) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110), dock högst till ett belopp motsvarande av Användare visad faktisk direkt skada.

6.6. Claiton är befriat från ansvar gentemot Användare om Claiton förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför Claitons kontroll eller förmåga som Claiton inte skäligen kunnat förväntas förutse vid avtalets ingående, och vars följder Claiton inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om Claiton förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse eller liknande omständigheter.

7. Marknadsplatsens tillgänglighet med mera

7.1. Claiton garanterar ej att Marknadsplatsen och Marknadsplatsen fungerar utan avbrott eller brister. Marknadsplatsen tillhandahålls i befintligt skick utan garantier.

7.2. Vid planerade driftstopp under kontorstid skall samtliga Användare informeras om detta minst två dagar i förväg. Meddelande härom sker i första hand genom aviseringar på Marknadsplatsen.

7.3. Claiton ansvarar inte för tryckfel på Marknadsplatsen, eller för förlust av Användares information på Marknadsplatsen eller förvanskning därav.

8. Personuppgifter

8.1. För att kunna nyttja Marknadsplatsen krävs att Användares företags- och personuppgifter lämnas ut till Claiton som kommer att samla in, lagra och i övrigt behandla dessa personuppgifter för att Claiton skall kunna tillhandahålla Marknadsplatsen och i övrigt kunna fullgöra sina åtaganden mot Användare.

8.2. Användare som är privatperson och som lämnar sina personuppgifter lämnar sitt uttryckliga samtycke till att personuppgifterna behandlas av Claiton enligt ovan och att Claiton kan överföra personuppgifterna till annan Användare som är part i Användarens transaktion, samt eventuell extern affärspartner för dess utförande av begränsade tjänster hänförliga till Marknadsplatsen, då detta är nödvändigt för att Claiton skall kunna fullgöra sina åtaganden mot Användare.

8.3. Användare ansvarar för att på Marknadsplatsen uppgivna företags- och personuppgifter är uppdaterade och korrekta. Användare äger rätt att få information om behandlingen av personuppgifter samt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter genom att kontakta Claitons kundtjänst.

9. Avtalstid

9.1. Dessa Villkor träder i kraft när Användare registrerat sig och gäller tills vidare. Användare eller Claiton kan säga upp Användares nyttjande av Marknadsplatsen med tillämpning av tre (3) månaders uppsägningstid.

9.2. Claiton äger rätt att avstänga eller säga upp en Användares nyttjande av Marknadsplatsen till omedelbart upphörande om Användare:

a) bryter mot bestämmelse i Villkoren, eller

b) inte erlägger full betalning inom angiven tid.

9.3. Har Claiton sagt upp Användares nyttjande av Marknadsplatsen äger Claiton rätt att med omedelbar verkan avsluta Användares tillgång till Marknadsplatsen samt avlägsna Användares information på Marknadsplatsen. Användare förbinder sig att inte rikta anspråk gentemot Claiton med anledning av sådan avstängning, avlägsnande eller hävning.

10. Överlåtelse av Villkoren

Användares nyttjande av Marknadsplatsen är personligt. Användaren äger ej utan skriftligt samtycke överlåta sina rättigheter eller skyldigheter under dessa Villkor till annan. Claiton äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till annat bolag.

11. Ändringar

11.1. Dessa Villkor gäller tills vidare men kan ändras av Claiton. Villkorsändring börjar gälla en (1) månad efter att förestående ändring har aviserats. Om Användare inte godtar aviserad ändring äger Användare rätt, att fram till dess att ändringen börjar gälla, skriftligen säga upp nyttjande av Tjänsterna till upphörande från och med dagen för ändringens ikraftträdande. Har Användare inte nyttjat sin rätt att säga upp medlemskapet, är ändringen bindande för Användare.

11.2. Oaktat vad som anges ovan äger Claiton alltid rätt att utan föregående avisering ändra bestämmelse i dessa Villkor om detta föranleds av ändringar i svensk eller i förekommande fall utländsk rätt.

12. Tillämplig lag och tvist

12.1. Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor.

12.2. Tvister som uppstår i anledning av dessa Villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.