Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser

Version 1.2
Adgangen til og brugen af Claiton.com/dk sker som udgangspunkt på grundlag af nedenstående vilkår og betingelser. Ved anvendelsen af Claiton.com/dk erklærer du dig enig i vores vilkår samt betingelser. Såfremt du ikke er enig i nedenstående vilkår og betingelser, bedes du ikke benytte dig af Claiton.com/dk’s tjenester.

Vilkår & Betingelser

1. Generelt

1.1. Claiton.com/dk er drevet af Claiton ApS, CVR-nr. 37 99 62 38 (herefter “Claiton”). Claiton er en online-baseret markedsplads under domænenavnet www.claiton.com (herefter benævnt “Platformen”), hvor forsikringsselskaber, der har indgået aftale med Claiton, kan videresælge biler og bilreservedele (køretøjer af forskellig art, der er for dyre at reparere for forsikringstagerne) på auktion, og hvor registrerede og af Claiton godkendte miljøcertificerede ophuggere og autoværksteder, der har accepteret nærværende vilkår og opfylder betingelserne heri, kan placere bud (herefter ”Tjenesterne”). Ved at placere et bud på Platformen, accepterer den højestbydende samtidig at betale budsummen samt at afhente køretøjet. Brugerne af Tjenesten er i det følgende benævnt “Brugerne”. Brugere, der fungerer som sælgere på Platformen, benævnes herefter “Sælgende Brugere”. Brugere, der fungerer som købere på Platformen, benævnes herefter ”Købende Brugere”.
1.2. Samtlige transaktioner på Platformen foretages direkte mellem den Købende Bruger og den Sælgende Bruger. Claiton er ikke part i disse transaktioner.
1.3. Nærværende vilkår og betingelser (herefter “Vilkårene”) gælder for Brugernes adgang og brug af Tjenesterne.

2. Brug af Tjenesterne

2.1. Tjenesterne kan alene benyttes af registrerede Købende Brugere. Erhvervsdrivende, der ønsker at tilgå Tjenesterne skal registrere sig som Købende Bruger ved at udfylde en ansøgning om at blive Købende Bruger på Platformen. Samtidig hermed accepterer den Købende Bruger automatisk nærværende Vilkår. Brugerne er ansvarlige for eventuelle ansattes brug af Tjenesterne og ansvarlige for, at den person, der har udfyldt ansøgningen vedrørende brug af Tjenesterne er bemyndiget til at forpligte den erhvervsdrivende inden for rammerne af nærværende Vilkår.
2.2. Adgang til Platformen sker via Brugernes personlige brugernavn og adgangskode. Brugerne er ansvarlige for, at brugernavn og adgangskode holdes hemmeligt. Brugernavn og adgangskode er personligt og må ikke videregives, videresælges eller på anden måde videredistribueres. Brugeren er ansvarlig for samtlige handlinger/dispositioner, som udføres under pågældende Brugers profil. Endvidere må Brugerne alene benytte Tjenesterne i eget navn og for egen regning.
2.3. Købende Brugere har ret til at deltage i alle auktioner udbudt på Platformen. Deltagelse i auktioner på Platformen kan dog kun ske under forudsætning af, at den Købende Bruger opfylder kravene i nærværende Vilkår samt eventuelle øvrige vilkår, som Claiton måtte have fastsat for brugen af Tjenesterne.
2.4. Tidspunktet for en auktions påbegyndelse annonceres på Platformen og via
e-mail fra den Sælgende Bruger til godkendte Købende Brugere. Tidsangivelsen angivet på Platformen har forrang i tilfælde af modstridende tidsangivelse angivet pr. e-mail. Der kan afgives bud manuelt eller ved brug af en budagent. Ved brug af en budagent kan den Købende Bruger angive sit maksimale slutbud for den pågældende genstand på auktion. Under auktionen afgiver budagenten bud på vegne af den Købende Bruger hver gang den Købende Bruger bliver overbudt, dog således at buddet ikke overstiger det maksimale slutbud angivet af den Købende Bruger. Købende Brugere og Sælgende Brugere forbliver anonyme under auktionsprocessen. Når auktionen er endeligt afsluttet, offentliggøres den Købende Brugers og den Sælgende Brugers identitet over for hinanden, men ikke over for de øvrige Brugere, uanset om disse måtte have deltaget i auktionen eller ej.
2.5 Et bud, som er lavere end den på Platformen angivne startpris, vil ikke blive accepteret. En påbegyndt auktion fortsætter, indtil den på Platformen angivne auktionsperiode er udløbet. Den Købende Bruger, som på auktionens afslutning har afgivet det højeste bud, vinder auktionen. I det tilfælde, hvor flere købende brugere ved auktionens afslutning har afgivet det samme højeste bud, vindes auktionen af den købende bruger, som afgav det relevante højeste bud først. Dette gælder, uanset om buddet er afgivet manuelt eller ved brug af budagent.

3. Betaling for varer købt eller solgt via Tjenesterne

3.1. Når en Købende Bruger vinder en auktion, pålægges der et administrationsgebyr (tillagt moms) til Claiton (herefter “Administrationsgebyr”). Administrationsgebyret faktureres af Claiton efter endt handel sammen med Budsummen, som nærmere beskrevet i pkt. 3.2. Skulle et Administrationsgebyr ikke være betalt af den Købende Bruger senest på fakturaens forfaldsdato, fremsendes en påmindelse til den Købende Bruger via dennes e-mail, og den Købende Brugers bud under auktionen risikerer at blive annulleret. Såfremt en Købende Bruger mere end to (2) gange ikke betaler Administrationsgebyr efter endt handel, er Claiton berettiget til at rette krav om betaling samt suspendere eller permanent lukke for pågældende Købende Brugers adgang til Tjenesterne med øjeblikkelig virkning.
3.2. Claiton fakturerer den Købende Bruger på vegne af den Sælgende Bruger for budsummen (herefter ”Budsummen”). Betaling af Budsummen skal ske til en af Claiton anvist kundekonto og være Claiton i hænde senest på fakturaens forfaldsdato. I tilfælde af at den Købende Bruger undlader at betale Budsummen rettidigt, annulleres den pågældende transaktion, og Claiton er herefter berettiget til igangsætte aktionen af den pågældende genstand på ny, uden at den Købende Bruger er berettiget til at få tilbagebetalt Administrationsgebyret. Claiton er samtidig hermed berettiget til at rette krav om betaling samt suspendere eller permanent lukke for pågældende Købende Brugers adgang til Tjenesterne med øjeblikkelig virkning.

4. Ansvaret for erhvervede genstande mv.

4.1. Når Claiton har modtaget fuld betaling fra den Købende Bruger, modtager den Købende Bruger information vedrørende afhentningssted samt kontaktoplysninger på den Sælgende Bruger (herefter ”Afhentningsordren”). Når den Købende Bruger vinder en auktion på Platformen, fremsendes Afhentningsordren straks efter auktionens afslutning.
4.2. Ejendomsretten til genstanden overgår til den Købende Bruger samtidig med at den Købende Bruger modtager Afhentningsordren, med mindre andet er aftalt mellem den Sælgende Bruger og den Købende Bruger.
4.3. Risikoen for den erhvervede genstand overgår til den Købende Bruger samtidig med ejendomsrettens overgang, jf. pkt. 4.2 ovenfor. Den Købende Bruger er herefter ansvarlig for genstanden, herunder for afhentning, forsikring, offentlige afgifter mv., som måtte blive pålagt.
4.4 Alle genstande, som udbydes på Platformen, udbydes af den Sælgende Bruger i den stand de er og forefindes. Den Sælgende Bruger er alene ansvarlig for, at beskrivelsen af genstandens egenskaber og beskaffenhed er retvisende på datoen, hvor den Sælgende Bruger opretter genstanden til auktion på Platformen.
4.5 Det påhviler den Købende Bruger, for egen regning, at træffe passende foranstaltninger for at afhente en erhvervet genstand inden fire (4) dage at regne fra datoen for modtagelse af Afhentningsordren. Den Købende Bruger er forpligtiget til at kontakte afhentningsstedet og aftale afhentningstidspunkt forinden en genstand afhentes.
4.6 Endvidere forpligter Brugerne af Tjenesterne, med undtagelse for Købende Brugere, der ophugger de erhvervede genstande, sig til at efterleve nedenstående bestemmelser:
4.6.1 Den Købende Bruger er forpligtiget til, for egen regning, at sikre sig, at den erhvervede genstand repareres/genoprettes i fuld brugbar stand i henhold til de betingelser, som Claiton har fastsat for Tjenesterne. Ved ”fuld brugbar stand” forstås herved, at den erhvervede genstand ved en normal undersøgelse/besigtigelse må anses for at være i overensstemmelse med de normer, regler eller praksis, som gælder for genstande i det pågældende marked. Den Købende Bruger forpligter sig til ikke at videresælge eller overdrage genstanden til tredjemand inden ovenstående er tilsikret.
4.6.2 Den Sælgende Bruger er berettiget til, i henhold til de nærmere betingelser, som Claiton har fastsat for Tjenesterne, inden genstanden udbydes på Platformen, at vælge at der skal gennemføres en undersøgelse af genstanden, som den Købende Bruger måtte erhverve fra den Sælgende Bruger, med det formål at kontrollere, at den Købende Brugers forpligtelser i henhold til punkt 4.6.1 ovenfor er opfyldt. Når sådan undersøgelse er påkrævet af den Sælgende Bruger, vil dette fremgå direkte på Platformen. Den Købende Bruger er forpligtet til at sikre, at en sådan undersøgelse bliver gennemført uden ugrundet ophold og umiddelbart efter, at den Sælgende Bruger har opfordret hertil.
4.6.3 Den Købende Bruger er ikke berettiget at sælge, overdrage eller på anden måde at afhænde rettighederne til den erhvervede genstand inden den i pkt. 4
,.6.2 omtalte undersøgelse har fundet sted og den erhvervede genstand derved er blevet godkendt i overensstemmelse med de nærmere krav og betingelser, som Claiton har fastsat for Tjenesten.
4.7 For Købende Brugere, som ophugger erhvervede genstande, gælder, at genstanden skal håndteres i overensstemmelse med dansk ret.

5. Brugernes ansvar

5.1 Brugerne forpligter sig til udelukkende at benytte Tjenesterne i overensstemmelse med disse Vilkår samt eventuelle øvrige betingelser fastsat af Claiton.
5.2 Brugerne indestår for, at brugen af Tjenesterne ikke overtræder gældende lov eller god praksis.
5.3 Brugerne er ansvarlige for, at personlige og forretningsmæssige oplysninger er nøjagtige samt forpligtiget til at opdatere personlige og forretningsmæssige oplysninger, såfremt dette måtte være nødvendigt.
5.4 Såfremt en Bruger overtræder en bestemmelse i nærværende Vilkår, er Claiton berettiget til straks at suspendere eller permanent at lukke for pågældende Brugers adgang til Tjenesterne eller dennes konto.

6. Claiton’s ansvar

6.1 Alle handler sker direkte mellem den Sælgende Bruger og den Købende Bruger. Claiton er ikke part i handlerne og kan ikke gøres ansvarlig i nogen henseende. Claiton fører ikke kontrol med de genstande, der sættes til salg på Platformen, og gennemser ikke varebeskrivelser eller fotos. Claiton kan derfor ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl i en Sælgende Brugers beskrivelse af genstanden, ligesom Claiton ikke er ansvarlig for genstandens lovlighed, kvalitet, funktionsdygtighed eller andet, herunder eventuelle følgeskader, som brug af genstanden måtte medføre. Dette påhviler udelukkende den Sælgende Bruger. Claiton er endvidere ikke erstatningsansvarlig over for Brugerne eller tredjemand for indirekte tab eller skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, uanset hvordan disse måtte være opstået (hvad enten dette er som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af disse Vilkår eller på anden vis).
6.2 Claiton forbeholder sig ret til at kontrollere alle indtastede oplysninger på Tjenesterne og er berettiget til at fjerne indhold fra Tjenesterne uden varsel samt til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at forhindre yderligere spredning af information som ifølge Claiton’s er uhensigtsmæssig eller kan anses for at være i strid med nærværende Vilkår, gældende lovgivning eller god praksis. Claiton forbeholder sig endvidere retten til at videregive oplysninger om Brugerne og Platformen for at overholde gældende lovgivning og anmodning fra myndighederne.
6.3 Samtlige genstande solgt på Platformen markedsføres af de Sælgende Brugere i den tilstand, de er og forefindes.
6.4 Konflikter skal løses direkte mellem den Sælgende Bruger og den Købende Bruger.
6.5 Såfremt Claiton bliver fundet ansvarlig til trods for de foregående afsnit, er Claiton’s ansvar over for Brugerne (hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde) begrænset til DKK 10.000.
6.6 Claiton er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af eventuelle forpligtelser, der skyldes omstændigheder, som Claiton ikke er herre over, og som Claiton ikke med rimelighed burde have forudset eller overvundet.
6.7 Tjenesternes funktioner i forbindelse med bestilling af genstande håndteres via de integrerede underleverandører. Claiton bærer intet ansvar for ordrer, citater, satser og / eller leverancer er korrekte og bør derfor ikke holdes ansvarlig for eventuelle omkostninger i forbindelse med dette.

7.Tilgængelighed af tjenester mv.

7.1 Claiton kan ikke garantere, at der til enhver tid er adgang til Platformen og Tjenesterne. Tjenesterne leveres uden nogen form for garanti.
7.2 Der kan være nedetid pga. planlagte it-opdateringer, eller der kan opstå udefrakommende hændelser, som medfører midlertidig lukning af sitet. Brugerne vil blive informeret om planlagt nedetid direkte på Platformen senest to (2) dage i forvejen. Der kan ikke stilles krav til Claiton som følge af nedetid, hverken i relation til tab, manglende omsætning eller andet.
7.3 Claiton ikke ansvarlig for typografiske fejl, for tab af Brugernes oplysninger eller for forvanskning af data lagt op på Platformen.

8. Varighed og opsigelse

8.1 Disse vilkår træder i kraft, når Brugeren har registreret sig hos Claiton. Brugerne eller Claiton kan opsige Brugernes adgang til Tjenesterne med én (1) måneds varsel.
8.2 Claiton er berettiget til at suspendere eller permanent lukke for en Brugers adgang til Tjenesterne eller dennes konto med øjeblikkelig virkning, hvis Brugeren:
a) overtræder bestemmelser i nærværende Vilkår, eller
b) ikke betaler forfaldent Administrationsgebyr eller en Budsum rettidigt.

9. Overdragelse

9.1 Brugerne må ikke uden skriftligt samtykke fra Claiton overdrage eller afhænde rettigheder og forpligtelser under disse vilkår til tredjemand. Claiton forbeholder sig ret til helt eller delvist at overlade sine rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse med disse vilkår til tredjemand.

10. Ændringer

10.1 Claiton forbeholder sig ret til løbende at ændre disse Vilkår og offentliggøre nye versioner på Platformen og via e-mail til alle registrerede Brugere. En ny version af nærværende Vilkår vil træde i kraft og være gældende for alle Claiton’s Tjenester fire uger efter den dag, hvor den er offentliggjort (eller en sådan senere dag, fastsat af Claiton). Hvis en Bruger ikke ønsker at være bundet af den nye version af Vilkårene, skal pågældende Bruger underrette Claiton herom inden for den ovennævnte 4-ugers periode. Fra den dag, hvor den nye version af Vilkårene træder i kraft, vil Brugerens adgang til Tjenesterne ophøre.
10.2 Uanset ovenstående er Claiton altid berettiget til uden forudgående annoncering at ændre nærværende Vilkår, såfremt dette måtte være nødvendigt under dansk ret.

11. Lovvalg og værneting

11.1 Disse Vilkår og alle handler på Platformen er underlagt dansk ret. Alle handler på Platformen anses ligeledes for at være gennemført i Danmark.
11.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med nærværende Vilkår, herunder tvister vedrørende disse Vilkårs eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.